KẾ HOẠCH Hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới của trường mầm non thị trấn Kim Bài Giai đoạn 2021 - 2030

Thứ hai - 28/03/2022 21:41
Thực hiện Kế hoạch số 278/KH-BVSTBPN ngày 21 tháng 03 năm 2022 của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ phòng Giáo dục Đào tạo Huyện Thanh Oai về việc thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Trường mầm non thị trấn Kim Bài xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN THỊ TRẤN KIM BÀI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số: 49/KH-MNTTKB Kim Bài, ngày 28 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới của trường mầm non
thị trấn Kim Bài Giai đoạn 2021 - 2030
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 278/KH-BVSTBPN  ngày 21 tháng 03 năm 2022 của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ phòng Giáo dục Đào tạo Huyện Thanh Oai về việc thực  hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Trường mầm non thị trấn Kim Bài xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, tiếp cận và thụ hưởng bình đẳng trong lĩnh vực giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Bảo đảm sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hướng tới thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.
        2. Mục tiêu cụ thể
- Mục tiêu 1: Bảo đảm các vấn đề về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình CSGD trẻ theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
- Mục tiêu 2: Thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em trai và gái trong tiếp cận giáo dục ở nhà trường. Không phân biệt giới tính, thục hiện công bằng trong chăm sóc trẻ
- Mục tiêu 3: Công tác thông tin, truyền thông
Hàng năm cán bộ, giáo viên nhân viên được tập huấn trở thành đội ngũ truyền thông về giới, bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới của ngành Giáo dục và Đào tạo.
Duy trì cổng thông tin điện tử/website, facebook,zalo…. chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.
Thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ trong nhà trường thường xuyên và chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030.
- Mục tiêu 4: Tăng cường năng lực bộ máy quản nhà nước về bình đẳng giới, các thành viên ban vì sự tiến bộ của phụ nữ được tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng hoạt động thực hiện bình đẳng giới.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền
Tăng cường trách nhiệm của nhà trường, đặc biệt là người đứng đầu về công tác cán bộ phụ nữ và thực hiện bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, viên chức và nhân viên. Tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia hoạch định các chính sách vĩ mô, góp phần cải thiện điều kiện sống và làm việc, nâng cao sức khỏe và phát huy trí tuệ, năng lực của phụ nữ; bảo đảm sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong hoạt động của nhà trường.
Tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong nhà trường.
Quan tâm sử dụng bố trí, cán bộ nữ nhằm nâng cao và phát huy vai trò trách nhiệm của nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nhà trường.
2. Tham gia góp ý, xây dựng các văn bản, tài liệu, nội dung về bình đẳng giới và thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới
Tham gia góp ý các văn bản pháp luật có liên quan đến vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.
Xây dựng nội dung đưa nội dung tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, giới tính, sức khỏe sinh sản vào các buổi hội thảo sinh hoạt chuyên môn cuả các khối nhóm lớp.
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho giáo viên, cán bộ y tế nhà trường về sức khỏe giới tính, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực học đường xâm hại trẻ em, tăng cường lồng ghép đưa nội dung giáo dục giới tính trong chương trình CSGD trẻ phù hợp với độ tuổi mẫu giáo.
3. Tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đảng giới nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trách nhiệm về thực hiện bình đẳng giới.
Triển khai có chất lượng và hiệu quả công tác truyền thông về bình đẳng giới ở nhà trường đến năm 2030, đổi mới phương pháp và đa dạng hóa hình thức CSGD trẻ theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên nhân viên được tiếp cận khai thác các nguồn học liệu đa dạng, phong phú; phát triển khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.
Hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tháng hành động vì sự bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở đảm bảo hiệu quả có sức lan toả.
Tăng cường tuyên truyền chăm sóc sức khỏe phát triển thể chất cho CBGVNV và học sinh đáp ứng mục tiêu đề án “Phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030"
Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình hay cách làm sáng tạo, hiệu quả của CBGV trong triển khai tuyên truyền, phổ biến về bình đẳng giới, các dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình, bạo lực học đường trên cơ sở giới.
Giới thiệu các điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực trong nhà trường thu hút sự tham gia của nam giới, các trẻ em trai trong bình đẳng giới.
Đấu tranh phản bác những thông tin sai lệch về các chính sách của Đảng, nhà nước của Thành phố, Huyện và thị trấn về bình đẳng giới.
Tổ chức tốt các ngày lễ ngày tết ngày quốc tết phụ nữ, ngày quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày gia đình Việt Nam 28/6, tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (từ 15/1-15/12).
Tăng cường kiểm tra giám sát về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và việc triển khai thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch.
Đổi mới phương thức truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và nền tảng số, đa dạng hóa các hình thức truyền thông về bình đẳng giới.
4. Tăng cường phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo động lực cho phụ nữ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc
        Tập trung triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, CSGD trẻ”; phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
        Phối hợp với CMHS đẩy mạnh công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình và nhà trường thúc đẩy sự tham gia của trẻ.
Tiếp tục chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 1506/KH-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ GD&ĐT thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 103/KH-CĐN ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong các nhà trường, hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc bảo đảm hiệu quả.
Xây dựng đội ngũ CBGVNV có phong cách ứng xử chuẩn mực, có văn hóa, có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
5. Bảo đảm nền giáo dục có chất lượng, công bằng toàn diện và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.
Nhà trường xây dựng kế hoạch ứng dụng các chương trình giáo dục mầm non tiên tiến phù hợp với điều kiên thực tiễn, đổi mới phương pháp hình thức tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ và đánh giá sự phát triển của trẻ hình thành ở trẻ hiểu biết vai trò và giá trị của bản thân trong gia đình, cộng đồng và những thói quen nề nếp cần thiết trong hoạt động và sinh hoạt.
Tiếp tục phát huy và tăng cường những giải pháp huy động tỷ lệ trẻ nhà trẻ mẫu giáo đến trường đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng giáo dục trẻ, nâng cao phổ cập trẻ 5 tuổi và hướng đến phổ cập trẻ 4 tuổi.
Phát triển các dịch vụ giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ giáo dục có chất lượng.
6. Nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới.
Đánh giá thực trạng đội ngũ để xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng phù hợp với năng lực.
Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng đội ngũ CBGVNV có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, kỹ năng ứng dụng CNTT trong thực hiện chương trình GD trẻ, tiếp cận với các phương pháp giáo dục tiên tiến.
Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo về chất lượng, hợp lý về cơ cấu đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo.
7. Đẩy mạnh tập  huấn kiểm tra để thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và vi sự tiến bộ phụ nữ.
Ban vì sự tiến bộ tham gia tập huấn các chương trình bồi dưỡng công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ để nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ cán bộ, viên chức, lãnh đạo quản lý.
Triển khai tập huấn kiến thức giới, bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới tới đội ngũ CBGV trong việc thực hiện chương trình CSGD trẻ.
Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách pháp luật vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám hiệu
Kiện toàn ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới của nhà trường giai đoạn 2021 – 2030.
Triển khai các nội dung trong kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường.
Tổ chức thực hiện kế hoạch và lồng ghép vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong mỗi năm học.
Tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình triển khai và kết quả đạt được theo định kỳ (6 tháng và 1 năm) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo, (gửi về Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo).
2. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ trường
          Triển khai các văn bản tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.
Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hằng năm.
        Tham mưu xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
3. BCH Công đoàn, Đoàn TN, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng
Triển khai các nội dung trong kế hoạch này đến toàn thể thành viên trong tổ, trong đoàn thể.
Tổ chức thực hiện kế hoạch và lồng ghép vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm của đoàn thể, các tổ.
BCH công đoàn, Đoàn TN chủ động tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề,… các nội dung về sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới.
Tổ chuyên môn chủ động đưa nội dung GD trẻ về bình đẳng giới linh hoạt phù hợp, đạt hiệu quả.
        Trên đây là kế hoạt hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của nhà trường, đề nghị các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên nghiêm túc thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT huyện; (để báo cáo)
- BGH, các tổ, nhóm lớp; (để thực hiện)
- Lưu: VP.(B2)
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Bình


 
 
                                                                                                                            
 
 
 

 
 
 
 
   

 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên hệ với chúng tôi

Trường Mầm non Thị Trấn Kim Bài


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay100
  • Tháng hiện tại1,092
  • Tổng lượt truy cập52,008
vươn hoa cỏ lạc
Hoa Giấy
Hoa Giấy
Hoa Giấy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây